KonyaTemsilciliklerimiz

TİMAV’ın İHL Çalıştayı’nda Engellenen Bildirimiz

2015_0215-timav

TİMAV (Türkiye İmam Hatipliler Vakfı) tarafından tertip edilen ve Eğitim İlke-Sen Konya Temsilciliği’nin de davet edildiği “İmam Hatip Liselerinde Din Öğretiminde Kalite” konulu çalıştayda, sendikamız temsilciliğinin söz hakkı engellenmiştir

Eğitim İlke-Sen İl Temsilcimize hiçbir komisyonda söz hakkı tanınmamış olmasını ve tüm çalıştayın adeta iktidarın propaganda merkezine dönüştürülmesini kınıyoruz.

Komisyonlarda fikrimizi sunmamıza imkan sunulmadığından çalıştayı terk eden Eğitim İlke-Sen Konya Temsilcisi Namık Kaya’nın yanındayız.

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Kaya’nın “Bize söz hakkı vermemelerinin gerçek sebebi söyleyeceğimiz sözlerin davet edilen Bakan ve Milli Eğitim Bakan yardımcısı olmak üzere egemenlerin kafa konforunu bozacak olmamızdır.” şeklindeki sözleri durumu özetlemektedir.

Aşağıda, Namık Kaya’nın komisyonlarda sunmak üzere hazırladığı tespit ve teklifleri paylaşıyoruz:

İMAM HATİP LİSELERİNDE KALİTE ÇALIŞTAYI
EĞİTİM İLKE SEN KONYA İL TEMSİLCİLİĞİ DÜŞÜNCELERİ
İmam Hatip lisesi demek üç şey demektir:
a. Din-devlet ilişkisi
b. Sivil din-resmi din ayrışması
c. Dindar nesil mühendisliği projesi…ilişkileri demektir.
A. Dindar nesil ne demektir?
B. Hangi din anlayışı İslam’dır ve İHL’ler hangi din anlayışını anlatacaklardır ?.. sorularına cevap aranmalıdır:

1. Mezhep, tarikat ve cemaat mensubiyetini dindarlığın vazgeçilmezi gören bir nesil dindar nesil midir? Yani şeyhi olmayanın şeyhi şeytandır diyenler dindar nesil mi olur?
2. Kendinden olduğunu düşündüğü dernek, parti, vakıf, ocak…gibi kurumları ve bunların lider kadrosunu asla eleştirmeyen ve eleştirilmesine müsaade etmeyen, bu kurum ve liderleri her ne pahasına olursa olsun tüm körlükle savunan kişi dindar nesil mi olur?
3. Türk-İslam sentezi, Türk milliyetçiliği gibi yaklaşımları benimseyenler dindar nesil midir?
4. Efendi, üstad, üstaz, şeyh, baba, eren, ermiş…tiplemeleri karşısında “ gassalın elindeki meyyit gibi olmalıyız “ demeyi içselleştirenler dindar nesil midir?
5. Skolastik ve statik din anlayışını benimseyip Diyanet-İHL-tarikat-İlahiyat tekelinde eğitim almış kişi mi dindar nesildir?
6. Devlette oluşmuş oligarşik yapıları ve sosyal adaletsizlikleri devletin doğası kabul eden kişi dindar nesil midir?
7. Mistik ve mitolojik sahillerde dolaşan bir din anlayışıyla beslenmiş ve bu sebeple anti-rasyonel düşünen biri dindar nesil midir?
8. Aklını kullanmayıp kerametli efendilerin din tasavvurlarıyla dindarlık kurgulayanlar dindar nesil midir ve Yunus-100. Ayet bunlar için ne der?

DİNDAR NESİL ŞU KİMSELERDEN OLUR MU?

A. “ Qur’an’ı lafız merkezli değil kasıt merkezli anlayalım, tıpkı Şâtibi’nin Maqâsıd-ı Şeria’da yaptığı “ gibi diyen biri dindar nesil sayılır mı?
B. “ Qasr-ı Beyzâ’yı yaptıran Muaviye’yi eleştiren Ebu Zer gibi olmalıyız “ diyen biri dindar nesil sayılır mı?
C.

1. Mezhepler, yorum ekolleridir.
2. Tasavvuf eleştirilebilmelidir.
3. Vahdet-i vücûd reddedilmelidir.
4. Siyasi parti liderleri ve devlet ideolojileri elekten geçirilmelidir.
5. Emevi-Abbasi-Osmanlı devlet modelleri Medine vesikası ve uygulaması açısından yeniden değerlendirilmelidir.
6. Allah’ta vahdet mahlukta kesret gereği her alandaki tek tipçi baskıya karşı çıkılmalıdır.
7. Devlet-şehit-sınır-ümmet-millet-Allah yolu- şaqî (terörist) ve devlet kutsalları Qur’an perspektifinden hareketle yeniden tanımlanmalıdır.
8. “ Sâbit din dinamik şeriat ilkesi “ göz ardı edilmemelidir.
9. Haksız vergi, adam kayırma, hırsızları aklama, atamalarda torpil yapma dini gerçekliğe ihanetler dizisidir.
10. Küresel kapitalizmin sömürü düzenine entegre olmayı içselleştirip faiz dünya gerçeğidir, vazgeçemeyiz diyen egemen güce Ali Şeriati’nin deyimiyle abdestli kapitalist denir.
11. Adil paylaşım ilkesi ve mülkiyet araçlarının ortaklığı fikrini reddeden bir yapılanmaya eklemlenen bir nesil mi?
12. Türkçü, Kemalist, mezhepçi, tarikatçı, cemaatçi, dindar tiplemelerine karşıyım.
13. Çocuğumun Sünni ve Şia paradigmasına göre din anlayışı kurgulamasını istemiyorum.
14. Devleti yönetenlerle ilişkimi şeyh-mürit ilişkisine göre değil sahabe-Halife Ömer ve sahabe-Hz. Muhammed ilişkisi biçiminde oturtmak istiyorum…
Diyen biri İHL meslek hocaları ve devlet dininin temsilcisi Diyanet tarafından ne kadar dindar nesil kabul edilmektedir?
Din Anlayışına Gelince:

A. İslam’ı öğretmekten kasıt Sünni ve Şii yorumlarının ehl-i hak ve ehl-i bida tasniflerini yeniden tekrarlatarak ezberletmek midir?
B. Câbirî’nin diliyle söylersek askeri tarım imparatorluları devrinin devlet ideolojisi olan Sünnilik ile imamet mitolojisi olan Şiiliğin red ve kabullerini dinin değişmez asıllarıymış gibi empoze etmek din anlatmak mıdır?
C. Devletin dini bu kadar yönetme ve kontrol etme hırsına karşı sivil, demokratik ve özgürlükçü duruş sergilemeyenlerin anlatacağı dinden hayır beklenir mi?
D. İHL’lere iktidarları meşrulaştıracak Hâmânlık misyonu vermeye çalışmanın neresi din anlatımıdır?
E. Devletin izin verdiği oranda ve izin verdiği sınırlarda dinden bahsetmenin Muhammedî dindarlık anlayışıyla ne tür bir ilişkisi vardır?
F. İşsizlik, yolsuzluk, fuhuş, asgari ücret, torpil konularına değinmeyen bir din anlayışı ne kadar dindir?
G. Hile-yi şer’iye adıyla sahtekarlığı meşrulaştıran anlayışın taqiyyeyi din dışı göstermesi ne kadar sahih kabuldür?
H. Devlet dini (Sünni) veya dinin devleti (Şii) anlayışları mı yoksa adalet devleti mi dinin talebi olarak anlatılmalıdır?
I. Siyasal iktidara yalakalık yaparak makam ve imkana ulaşan, muktedirin gazabından korunan din algısı mı, İmam A’zam gibi muktedire zulmünü haykıran din anlayışı mı anlatılmalıdır?
İ. Dogmatik din anlatıları mı eleştirel aklı işlevselleştiren din anlatıları mı dinin anlatımıdır?..

İMAM-HATİP LİSELERİNDE
A.
İslam felsefesi dersi konulmalıdır, ders kitabı yerine yazarları dikkate alan geniş alanlı mukayeseli çalışmalar yapılmalıdır:
1. Dünya Görüşü ve İdeoloji (Ali Şeriati)
2. İslambilim (Ali Şeriati)
3. İslam ve Sınıfsal Yapı (Ali Şeriati)
4. Kadı Abdülcebbar mekezli Mutezile okumaları
5. İbni Sina okumaları
6. İbni Rüşt okumaları
7. İslam’ın Yeniilkçileri (İhsan Eliaçık)…gibi kaynaklar okuma programına dahil edilmelidir.
B.
Arapça’nın geliştirilmesi için çalışmalar yapılmalıdır:
1. İbni Manzur’un Lisanu’l-Arab
2. Rağıp isfehani’nin el-Müfredat
3. Zemahşeri’nin Qur’an Deyimleri Sözlüğü (Ank. Okulu Yay.) …incelettirilmeli ve dil kaynağı olarak sürekli kullandırılmalıdır.
4. Dil yeteneği olan öğrenciler sponsorlar bulunarak Arap ülkelerine yaz aylarında dil öğretimine gönderilmelidir.
C.
Kadın ve cinsellik konularında eğitilmelidir, mukayeseli okumalar yapılmalıdır; rehber öğretmenler çok faal olmalıdır.
1. Cinsel Ahlak ve Biyolojik Tehlike (Ahmet Enis)
2. Eşcinselliğin Toplumsal Tarihi (Halit Erdem)
3. Gençliğin Cinsellik İmtihanı (Ali Seyhan)
4. Din ve Cinsellik (Turan Dursun)
5. Kutsal Fahişeden Bakire Meryem’e (Emre Caner)
6. Cahiliyeden İslamiyet’e Kadın (Mustafa Öztürk)
7. Bereket Kültü ve Mabet Fahişeliği (Muazzez İlmiye Çığ)
D.
Tefsir alanında mukayeseli okumalar yapılmalıdır.
1. Qur’an ve Tefsir Kültürümüz (Mustafa Öztürk)
2. Tefsirde Ehli Sünnet-Şia Polemikleri(Mustafa Öztürk)
3. Qur’an ve Aşırı Yorum (Mustafa Öztürk)
4. Tefsir Tarihi Araştırmaları (Mustafa Öztürk)
5. Meal Kültürümüz (Mustafa Öztürk)
6. Qur’an’ın Mutezili Yorumu (Mustafa Öztürk)…gibi kaynaklar okuma programına dahil edilmelidir.
E.
Siyasal bilinç oluşturacak mukayeseli okumalar yapılmalıdır.
1. Direniş Teolojisi (İlhami Güler)
2. Özgürlükçü Teoloji Yazıları (İlhami Güler)
3. Politik Teoloji Yazıları (İlhami Güler)
4. Dine Yeni Yaklaşımlar (İlhami Güler)
5. Tevhit Sınıfsız Toplum (Muhammed Nur Denek)
6. Devrim Ayetleri (Eren Erdem)
7. Devrimci Peygamber (Eren Erdem)
8. Demokratik Özgürlükçü İslam (İhsan Eliaçık)
9. Adalet Devleti (İhsan Eliaçık)
10. Bu Belde (İhsan Eliaçık)
11. Ebu Zer (Ali Şeriati)
12. Doğu-Batı Arasında İslam (Aliya İzzetbegoviç)
13. Muqaddime (İbn-i Haldun)…programa dahil edilmelidir.
F.
Qur’an’ın Dil ve üslup özelliklerini anlatan bir ders olmalıdır.
1. Qur’an’da Anlatım Sanatı (Halefu’l-lâh)
2. Sözlü Kültürden Yazılı Kültüre Qur’an (Süleyman Gezer)
3. Dinde Sembolizm (Latif Tokat)
4. Qur’an ve Ben Ne Kadar Tarihseliz (Mehmet Paçacı)
5. Qur’an ve Tarihselcilik (Şevket Kotan)
6. Qur’an Dili ve Retoriği (Mustafa Öztürk)
7. Qur’an’ı Kendi Tarihinde Okumak (Mustafa Öztürk)
8. Qıssaların Dili (Mustafa Öztürk)
G.
Karşılaştırmalı dinler Tarihi okutulmalıdır.
1. Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi (Mircia Eliade)
2. Dinler Tarihi (Ali Şeriati)
3. Dine Karşı Din (Ali Şeriati)
4. Ali Şiası-Safevi Şiası (Ali Şeriati)
5. İdeolojik Tarih Okumaları (İrfan Aycan)
6. Anadolu Paganizmi (Şinasi Gündüz)
H.
Karşılaştırmalı İslam tarihi ve karşılaştırılmalı siyer okutulmalıdır.
1. Büyük Selçuklular ve Mezhepler Tarihi (Seyfullah Kara)
2. İslami Hareketler ve Kıyamlar Tarihi (M. İslamoğlu)
3. İmamlar ve Sultanlar (M. İslamoğlu)
4. Şûrâdan Saltanata Yönetim (İbrahim Sarmış)
5. Hilafet Tarihine Giriş (Mehmet Azimli )
6. Tarih Okumaları (Mehmet Azimli )
7. Hz. Ebubekir (Mehmet Azimli )
8. Hz. Ömer (Mehmet Azimli )
9. Hz. Osman (Mehmet Azimli )
10. Hz. Ali Neslinin İsyanları (Mehmet Azimli )
11. Peygamber Öncesi Mekke ve Arabistan (Hüseyin Alan)
12. İlk Dönem İslam Tarihi (Aziz Dûrî)
13. Qur’an’a Göre Hz. Muhammed (İzzet Derveze)
14. Üç Muhammed (M. İslamoğlu)
15. Yahudileşme Temayülü (M. İslamoğlu)
16. Siyeri Farklı Okumak (Mehmet Azimli)
17. Hz. Muhammed’i doğru Anlamak (İbrahim Sarmış)
18. Siyeri Farklı Okumak eleştirisi (Şaban Öz)
I.
Mukayeseli meal okumaları yapılmalıdır.
1. Hayat Kitabı Qur’an (M. İslamoğlu)
2. Yaşayan Qur’an (İhsan Eliaçık)
3. Aziz Qur’an (M. Hamidullah)
4. Qur’an Mesajı (M. Esed)…mealleri kıyaslamaya dahil edilmelidir.
NOT:
Fıkıh ezberi yerine tefakkuh öğretilmelidir. Bunun alt yapısı da yukarıda teklif ettiğim müfredat takibi koşuluna bağlıdır.
NOT:
Okullarda iktidar partisinin gençlik kollarına alenen üye yapılması engellenmelidir.
NOT:
AGD’ye stand açması için özel izin verilmesi başka vakıf, dernek ve kuruluşlara da sağlanarak eşitlik sağlanmalıdır.
NOT:
İHL müdürleri İHL asabiyesini terk etmelidir. İHL putlaştırılmamalıdır. Amaç İHL’yi mi kutsamak yoksa Qur’ansal değerleri mi ayağa kaldırmaktır.

29.01.2015 Çarşamba
Namık Kaya /
Eğitim İlke Sen
Konya İl Temsilcisi